בדיקת
היתכנות עסקית

בדיקת היתכנות פירושה ניתוח של רעיון עסקי, בירור נקודת איזון ורווחיות צפויה בתרחישים שונים.

אנחנו מציעים בדיקת היתכנות מדויקת שמאפשרת להבין את הפוטנציאל העסקי ולמזער סיכונים כספיים.

בדיקת היתכנות עסקית

מה אנחנו מציעים

דיוק

ניתוח כלכלי מפורט של השירות או המוצר, חישוב השווי הכלכלי של הצעת הערך.

מעשיות

בחינת העלויות וההתכנות המעשית של כל מודל עסקי בהיבטים מסחריים, משפטיים ורגולוטיביים.

רוחב

בחינה מקיפה של המודלים העסקיים האפשריים, מכירות, מנויים, הפצה, זכיונות ומודלים נוספים.

קידמה

פיתוח מחשבון ייעודי מותאם לכל מודל עסקי לבחינת תרחישים ותחזיות וקבלת החלטות.

בטחון

סקירת ניהול סיכונים מרכזיים, לבחינת היקף החשיפה ורמת הסיכון למוצר, לשירות או לעסק המבוקש.

פיתוח

ליווי וייעוץ לקידום המוצר או השירות והנחת תשתית לגיבוש אסטרטגיה, תכנית עסקית וצריכת אשראי.

תהליך השירות

תכנון

אתה מספר לנו על הרעיון העסקי שאתה מעוניין לפתח או העסק שאתה מעונין להקים.

יישום

בוחנים את הפוטנציאל העסקי של הרעיון, העלויות הכרוכות במימושו הכנסות ורווחים צפויים בתרחישים שונים.

הצלחה

מקבל דו"ח בדיקת היתכנות מפורט שמציג את המודל העסקי לרעיון ואת הביצועים הפיננסיים בתרחישים שונים.

יתרונות נוספים

אייקון - שליטה ובקרה כספית

מיזעור
סיכונים
כספיים

קבלת
החלטות
מושכלות

אייקון - יכולת תכנון פיננסית

הבנת
העסק
לעומק