ידע מקצועי

החלטנו לפנק ולשתף קצת מהידע שלנו

כח אדם והעסקה

מסמך בכתב אותו על המעסיק למסור לעובד תוך 30 ימים ממועד קבלתו לעבודה. על המסמך לפרט את כל הפרטים המהותיים הנובעים מהיחסים שבין המעסיק לעובד. ניתן למסור הודעה על תנאי עבודה במסגרת חוזה עבודה.

הסכם בין ארגון עובדים לבין מעסיק או ארגון מעסיקים המסדיר את תנאי העבודה המונהגים אצל המעסיקים החתומים או כפופים להסכם.

תוספת סכום רעיוני לשכר היסוד המשולם לעובד ומשקף את שוויה של הטבה שניתנה לעובד החייבת במס.  זקיפת שווי מגדילה את סכום החבות במס הכנסה.

זקיפת השווי הנפוצה ביותר היא שווי שימוש רכב הנהוגה לפי 2.5% משווי הרכב שאותו מעמיד המעסיק לרשות העובד.

מתנות לחגים ומתנות מהמעסיק בכלל, לימודים על חשבון המעסיק (שאינם השתלמות מקצועית או ברי זיקה לתחום העיסוק של העובד) חייבים גם הם בזקיפת שווי.

ניכויים שאינם ניכויי חובה על פי דין החלים על העובד אך שהמעסיק רשאי או שהעוד נתן הסכמה לנכותם משכרו. לדוגמא, תשלום עבור חברות בארגון עובדים, פרעון מפרעה שניתנה לעובד מהמעסיק וכיו"ב.

סכומים שעל פי דין חובת תשלומם חלה על העובד, לדוגמא מס הכנסה ו(חלק מ) דמי ביטוח לאומי. סכומים אלה מנוכים משכרו של העובד במקור, כלומר ע"י המעסיק שמעביר אותם לרשויות המס או לגוף שבשמו ועבורו נוכו הכספים.

עלות שכר (נקראת גם עלות מעסיק) היא סכום כל העלויות הכרוכות באופן ישיר בהעסקת כח אדם; השכר ברוטו בתוספת הטבות בשווה כסף הניתנות לעובד (לדוגמא רכב צמוד) תשלומים נוספים המשולמים לעובד שאינם חלק מהשכר, צד תשלומי מיסים החל על המעסיק (לדוגמא ביטוח לאומי) והפרשות מעסיק על פי דין.

קרן השתלמות היא סוג של קופת גמל, הסדר השקעה למטרות חסכון לטווח בינוני הנהנה מפטור ממס עד גובה התקרה הקבועה בחוק.

קרן פנסיה היא סוג של קופת גמל, הסדר השקעה למטרות חסכון לטווח ארוך המיועד להבטיח תשלום חודשי לעובד.

הסדר השקעה למטרות חסכון לטווח ארוך המיועד להבטיח תשלום חודשי לעובד עם הגיעו לגיל פרישה.

הסדר השקעה למטרות חסכון לטווח ארוך המיועד לכסות תשלומים גם במקרים של התרחשות סיכונית אובדן כושר עבודה וסיכונים אחרים.

קרן אליה מופרשים כספים המיועדים להשתלם לעובד עם סיום עבודתו (על פי רב עם פיטוריו( כפיצוי על אובדן מקור פרנסתו. פיצויי הפיטורים הם חלק ממענק פרישה, הכולל תשלומים נוספים הניתנים לרגל הפסקת העבודה.

שווי כל מרכיבי השכר שמקבל העובד; השכר הבסיסי, תוספות ובונוסים, שווי רכב והטבות נוספות הנזקפות או מגולמות לצרכי מס.

משכר הברוטו, נגזרים שיעורי וסכומי המיסים, ההפרשות לפנסיה, פיצויים, קרן השתלמות וניכויים נוספים.

שכר מינימום הוא סכום השכר השעתי או שכר עבודה הנמוך ביותר שמותר למעסיק לשלם לעובד תמורת עבודתו. שכר המינימום קבוע בחוק ותעדכן מעת לעת.

שכר המינימום הקבוע בחוק מתייחס לשכר ברוטו.

הסכום לתשלום שמקבל העובד בפועל. שוויו הוא ההפרש בין השכר ברוטו לבין ניכויי חובה וניכויים אחרים.

שכר המינימום הקבוע בחוק מתייחס לשכר ברוטו.

תאגידים

חלוקת הרווחים (או עודפים) שחברה הניבה מפעילותה העסקית, לבעלי המניות.

מסמך משפטי המסדיר את היחסים בין שניים או יותר ממייסדי תאגיד כלשהוא לבין עצמם.

מצב משפטי שעליו מכריז טריבונל מוסמך (בד"כ בית משפט) בו הגבלת האחריות של בעלי מניות בחברה בע"מ, מתבטלת.

צורת התאגדות של אדם אחד או יותר, יישות משפטית הכשרה לשאת בזכויות בחובות. ההחזקה בחברה נעשית באמצעות מניות. בחברה שאינה מוגבלת, אחריות בעלי המניות כלפי נושי החברה, אינה מוגבלת.

צורת התאגדות של אדם אחד או יותר, יישות משפטית הכשרה לשאת בזכויות וחובות. ההחזקה בחברה (חלקית או מלאה) נעשית באמצעות החזקה במניות. כל בעל מניות מחזיק בחלק יחסי מהחברה בהתאם לחלקו היחסי במניות; מצדו השני של המטבע: חלוקת המניות בין בעלי המניות מייצגת את שיעור הבעלות של כל אחד מהם בחברה.

בחברה בע"מ, אחריות בעלי המניות כלפי נושי החברה מוגבלת למניות בהן הם מחזיקים.

חברה שבעלי מניותיה הם בני משפחה . הכנסתה החייבת של חברה משפחתית ממוסה בתיק של אחד מבעלי מניותיה , בהתאם לשיעורי המס שלו.​

נקראת גם "חברה נסחרת". חברה שמניותיה רשומות למסחר בבורסה או שהוצעו לציבור על פי תשקיף ומוחזקות בידי הציבור.

נייר ערך המשקף את חלקו היחסי של המחזיק בו בחברה כלשהי, ומקנה לו זכויות מסוימות, כגון זכות הצבעה, זכות לקבלת דיבידנד וזכויות בפירוק.

ניתן "לייצר" מניות מסוגים שונים המעניקות זכויות שונות, ביניהן זכויות בעלות שווי או ערך כספי ומכאן שלמניה יש ערך כספי.

צורת התארגנות שבה אחד יותר מבעלי המניות נושא באחריות מוגבלת.

מסמך שעורכת חברה במסגרת הנפקה בבורסה, כלומר הצעת ניירות ערך לציבור הרחב. התשקיף כולל מידע הנחוץ לציבור כדי לקבל החלטה בנוגע לרכישת ניירות הערך המוצעים.

מסמך שעורכת חברה במסגרת הנפקה בבורסה, כלומר הצעת ניירות ערך לציבור הרחב. התשקיף כולל מידע הנחוץ לציבור כדי לקבל החלטה בנוגע לרכישת ניירות הערך המוצעים.

מימון

הזמן הדרוש לכיסוי ההשקעה מתוך הרווחים שהניבה. תקופת החזר קצרה, פירושה תשואה גבוהה. תקופת החזר ארוכה פירושה תשואה נמוכה.

פעולה מתמטית ש"מתרגמת" ערך כספי במועד מסוים (בד"כ עתידי) למועד אחר (בד"כ להווה). ההיוון נעשה על בסיס שיעור תשואה נהוג ומקובל בהתאם למטרת ההיוון.

מונח המתאר את היקף החשיפה, הסיכון הכספי, שאדם או חברה נתונים בו כתוצאה משימוש באשראי. ככל שהיחס בין שווי החברה לבין היקף האשראי גבוה יותר, אחוז המינוף גבוה יותר והחברה חשופה יותר.

נכס מקרקעין אותו מעמיד לווה כערובה לפרעון הלוואה שנטל. במינוח העממי, נהוג להתייחס למשכנתא כהלוואה לצורך רכישת מקרקעין.

לוח טבלאי המציג את פירוט התשלומים של הלוואה מסוימת, בד"כ תוך ציון גובה ההחזר החודשי במלואו, מרכיב הרבית מתוכו ומרכיב הקרן מתוכו.

הלוואה שבה ההחזר החודשי מורכב מסכום שווה שנזקף ע"ח הקרן וסכום נוסף המשקף את הרבית עבור היתרה הבלתי מסולקת. היות והחזר הקרן נותר קבוע ואילו היתרה הבלתי מסולקת הולכת ופוחתת ובעקבותיה הרבית החודשית, סך ההחזר החודשי בהלוואה מסוג זה, הולך ופוחת גם הוא.

תשלום בו נושא לווה כלפי המלווה עבור השימוש בכסף שהועמד לרשותו.

היחס, באחוזים, בין התועלת הכספית הצומחת מהשקעה לבין מחיר או שווי ההשקעה או הנכס, לפי העניין.

סוג של לוח סילוקין לחישוב פרעון הלוואה בהחזר חודשי קבוע, תוך שינוי תמהיל התשלום ומשקל מרכיב הקרן מסך ההחזר ומשקל מרכיב הרבית מסך ההחזר. הרב המכריע של ההלוואות והמשכנתאות מתוכננות ונפרעות על בסיס לוח שפיצר.

נדל"ן

זכות קניינית המקנה למחזיק בה את המעמד הגבוה ביותר שניתן לקבל בנכס ומאפשרת לו, בכפוף לדינים אחרים, לעשות בו כראות עיניו.

תשלום חובה שחל על בעל זכויות במקרקעין בעקבות אישור תכנית משביחה, כלומר תכנית מאושרת שהביאה לעלייה בערך המקרקעין. גובה ההיטל הוא 50% מעליית השווי הנובעת מאישור התכנית.

זכות לטובת אדם, ציבור או מקרקעין, לעבור במקרקעין.

זכות לעשות שימוש בנכס מקרקעין לתקופה בת יותר מ 25 שנים. חכירה לתקופה בת יותר מ 25 שנים נקראת "חכירה לדורות".

לשכת רישום המקרקעין. הגוף הרשמי בו מנוהל פנקס הזכויות במקרקעין של מדינת ישראל.

מס החל על רוכשי נכסי מקרקעין דוגמת בתים פרטיים, דירות מגורים, מגרשים ביעודים שונים (חקלאי, מסחרי, משרדים, מגורים ועוד) ומבנים ביעודים שונים. ברב המקרין ברכישת דירת מגורים יחידה, מונהג פטור ממס רכישה (עד תקרה מסוימת)

מס המוטל ונגזר מרווח ההון הנובעים ממכירת מקרקעין או ממכירת מניות של איגוד מקרקעין. מס רכישה הוא סוג מסוים של מס רווחי הון. מותרות בניכוי הוצאות מימון ששימש לרכישת הנכס, מיסים אחרים ששולמו בעקבות הרכישה, תחזוקה ועוד.  

נכס מקרקעין אותו מעמיד לווה כערובה לפרעון הלוואה שנטל. במינוח העממי, נהוג להתייחס למשכנתא כהלוואה לצורך רכישת מקרקעין.

תהליך של איחוד מגרשים סמוכים לכדי מגרש אחד וחלוקתם מחדש ליחידות קרקע חדשות, בד"כ במסגרת ולצורך פיתוח המקרקעין.

לשעבר מנהל מקרקעי ישראל וכיום רשות עצמאית; הגוף המנהל את המקרקעין שבבעלות מדינת ישראל ושלוחותיה דוגמת הקרן הקיימת לישראל, רשות הפיתוח ועוד.

זכות לעשות שימוש בנכס כלשהו, לתקופה מוגבלת, תמורת תשלום דמי שכירות.

כספים

שיטת רישום המפרטת את צד ההכנסות וההוצאות בלבד ומאפשרת להפיק מידע על הפעולות התוצאתיות (רווח והפסד) של העסק בלבד.

זו היא השיטה הבסיסית והמוכרת יותר בקרב עסקים קטנים לניהול החשבונות בעסק.

שיטת רישום וניהול חשבונות המנוהלת באמצעות מאזן; מערך טבלאי המורכב מנכסים, התחייבויות והון.

בשיטה זו, כל פעולה נרשמת פעמיים (ומכאן השם הנהלת חשבונות כפולה): פעם אחת בזכות ופעם אחת בחובה כך שהמאזן הכללי אינו משתנה (נשאר מאוזן ומכאן שמו, מאזן).

ההפרש שבין ההכנסות לבין ההוצאות.

ההפרש שבין ההכנסות ממכירות לעלות המכירות.

אינו מתחשב בתפעול הוצאות והכנסות מימון, הוצאות הנהלה וכלליות ומסים.

ההפרש שבין ההכנסות ממכירות לבין כל ההוצאות, כולל תפעול, הנהלה וכלליות אך לא כולל מס.

הרווח התפעולי בניכוי מס.

ההפרש בין סך כל ההכנסות לבין סך כל ההוצאות.

רישום בהכנסות או הוצאות בסימטריה למועד קבלת התשלום.

בעסק שמנהל רישום על בסיס מזומן, תונפק חשבונית מס בסמוך למועד קבלת התשלום.

רישום הכנסות והוצאות בסימטריה למועד אספקת או קבלת השירות, במנותק ממועד התשלום.

עסק שמנהל רישום על בסיס מצטבר וביצע עסקת מכירה, ינפיק חשבונית מס לאחר אספקת המוצר גם אם הלקוח עדיין לא שילם.

מערך של תנועות כספיות עתידיות, המיועד לחזות את ההכנסות וההוצאות של העסק לתקופה נתונה. תזרים המזומנים הוא כלי הכרחי לניהול עסקי תקין.

ניהול כללי

לוח גרפי להצגת נתוני התקדמות של תהליך או פרויקט, על פני ציר זמן תוך הצגת הקשר בין תהליכים ופעילויות, מועדי התחלה וסיום, אחראים, מבצעים ופרטים נוספים.

תהליך של איתור סיכונים צפויים, ניתוחם, הערכת משמעותם וקביעת דרכי התמודדות במקרה התממשות בהתאם להשלכותיהם, ההסתברות להתרחשותם ומשתנים נוספים.

סיכון הוא בד"כ אירוע שהתרחשותו אינה מתוכננת, אינה רצויה ושמשמעותה גרם נזק לפרויקט בהיבטי עלות, לוחות זמנים וכו'.

מסמך המיועד לבחון ולקבוע דרכי מימוש לעסק או המיזם  מבחינה שיווקיתטכנולוגית, תפעולית, כלכלית ובחינות נוספות.

תכנית עסקית מיועדת למטרו שונות דוגמת גיוס משקיעים גיוס אשראי, בדיקת כדאיות, תכנון  אסטרטגי התכנית נערכת באוריינטציה מתאימה למטרה אותה היא מיועדת לשרת.  

ניהול פרויקטים

אירוע מוגדר במהלך חיי הפרויקט.

שיטת אופטימיזציה ושיפור עלויות מחזור חיים של פרויקט באמצעים שונים דוגמת, שיפור איכות, גידול בנתח שוק, שימוש יעיל במשאבים ועוד.

 הבטחת איכות

פעולות מתוכננות הנדרשות לספק ביטחון מספק שהמוצר או רכיבים בו יעמדו בדרישות לציוני איכות.

תקופות זמן עוקבות בהן עובר כל פרויקט: ייזום, תכנון, יישום  מעקב סגירה.

הצגה גרפית המייצגת את הצורך לאזן בין טיב ותכולת ביצוע, משך הפרויקט והלו"ז בפועל והתקציב ועלויות.

כלל הפעולות הכרוכות בתכנון, ארגון, יישום, תיאום, בקרה, מעקב ותחזיות.

סדרת הפעילויות שצריכות להסתיים במועד בכדי שהפרויקט יסתיים במועד. הנתיב הקריטי קובע את משך הפרויקט וכל עיכוב בנתיב הקריטי יגרום לעיכוב בפרויקט. קיצור הנתיב הקריטי יביא לקיצור הפרויקט כל עוד נתיב אחר לא הופך לקריטי.

מאמץ בעל מסגרת זמן קבועה וסופית, המיועד ליצור מוצר, שרות או תוצאה ייחודיים.

מערך פעולות הנדרשות להשיג תוצר. תהליכי ניהול פרויקט מאופיינים על ידי קלט הנדרש לתהליך, כלים וטכניקות לביצוע התהליך ופלט המהווה תוצר התהליך.

פירוט כלל העבודות שיש לבצע בפרויקט מסוים . בד"כ מוצג בצורה הירארכית. מתייחס לדרישות טכניות ותפקודיות של הפרויקט ולתהליכי ביצוע.

מהלך עתידי של פעולות, בהתאם לסוג התכנית ומטרותיה.

ניהול סיכונים

ההסתברות שיקרה אירוע אשר ישפיע באופן שלילי או חיובי על הפרויקט.

טכניקה להתמודדות עם איום באמצעות הימנעות מהסיכון או הגנה על מטרות הפרויקט מההשפעה של הסיכון. לעתים הטכניקה גורמת לעדכון של מטרות הפרויקט.

טכניקה להתמודדות עם איום באמצעות העברת ההתמודדות לגורם שלישי, בכך נמנע מעביר הסיכון עם התמודדות ישירה עם הסיכון.

טכניקה להקטנת ההסתברות להתרחשות או להקטנת עוצמת הסיכון אל מתחת לסף מקובל.

זיהוי, ניתוח ותגובה לגורמי סיכון במהלך חיי הפרויקט.

אירוע בחיי הפרויקט שעלול לקרות ובמידה ויקרה יהיו לכך השלכות שליליות או חיוביות על מטרות הפרויקט. במידה וההשלכות הינן חיוביות מהווה האירוע הזדמנות. לכל סיכון הסתברות שבה יתרחש ועוצמה שבה ישפיע על מטרות הפרויקט.

סיכון שנוצר כתוצאה מהשלכה ישירה של יישום מענה לסיכון. 

עלות ההשלכות השליליות שעלולות להתרחש, כולל עלות התיקון.

ביצוע פעילות שיכולה להקטין את ההסתברות להופעת סיכון בפרויקט. 

מסמכך הכולל את ניתוח סיכוני הפרויקט. לכל סיכון מוגדר ההסתברות להתרחשות, העוצמה, אפשרויות תגובה, מנהל הסיכון וסטטוס נוכחי. 

פעולות מתוכננות למזעור הנזק במקרה שסיכון לפרויקט מתממש.

מסים

לוח עזר המתפרסם על ידי נציבות מס הכנסה לשימושם של מעבידים לחישוב ניכוי המס ממשכורת העובדים המועסקים על ידם.

כלי למדידת אי-השיוויון במשק במונחים של הכנסה ברוטו (לפני גבייה של מס הכנסה) לעומת מונחים של הכנסה נטו (לאחר גבייה של מס הכנסה).​

המכס הוא מס המוטל על הייבוא בלבד. מרבית הייבוא לישראל פטור לחלוטין ממכס, בתוקף הסכמי סחר חופשי שעליהן חתמה ישראל עם השוק האירופי המשותף, ארה"ב, אפט"א ועוד.  המכס מוטל רק על קבוצות מוצרים מסוימים  המיובאים  מארצות שלישיות , איתן אין למדינת ישראל הסכמי אזור סחר חופשי.     

​תשלום חובה המוטל על יחידים ותאגידים בעלי הכנסות מאת רשות ציבורית. המס מהווה חלק מהותי מתקציב הרשות, תקציב שנועד לממן את יעדיה של הרשות.

מס הכנסה משתלם על הכנסה שהופקה או נצמחה בישראל או מחוץ לישראל, ועל הכנסתו של תושב חוץ שהופקה או נצמחה בישראל  מעסק, משלח יד, שכר עבודה, ריבית, דיבידנד, נכסים, פטנטים, זכויות יוצרים.​

מס מוטל על הכנסותיה של החברה ללא קשר למס המוטל על בעליה של החברה כיחידים.

שיטת מיסוי המבוססת על המקום שבו נצמחה, שהופקה או שנתקבלה ההכנסה, כלומר כל הכנסה שנצמחה, שהופקה או שנתקבלה  במדינה מסוימת כפופה לחבות המס באותה מדינה.

מס המוטל בשיעור קבוע ללא  קשר לגובה ההכנסה, לדוגמה מס חברות, מס ערך מוסף. בכך נשמר עיקרון אחידות ופשטות מערכת המס. מס יחסי מוטל כאחוז מההכנסה החייבת/ ממחיר המוצר. סכום המס עולה במקביל ובקו ישר לגידול בהכנסה החייבת/ מחיר המוצר.​

מס המוטל ישירות על פרט או תאגיד כתוצאה מהכנסתו, רכושו של משלם המס הן מפעילות כלכלית שוטפת והן מעסקאות הון חד-פעמיות.

מס המוטל בד"כ על שירות או מוצר כך שמשלם המס נושא בו בשל צריכת השירות או המוצר. לדוגמא, מס ערך מוסף, מס קניה, מכס.

המס המוטל על הערך המוסף בכל שלב בשרשרת הייצור, החל ביצרן ועד הקמעונאי. הערך המוסף הוא ההפרש בין המחיר עבור המוצר או השירות ובין סך התשומות ששימשו לייצור והאספקה.

מס ששיעורו עולה עם העלייה ברמת ההכנסה, לדוגמה, מס הכנסה על יחידים/

שיטת מס שבה ממוסים תושבי המדינה על כל הכנסותיהם ללא קשר למקום הפקת ההכנסה.

מס ששיעורו הולך ויורד עם העלייה במחיר המוצר או ההכנסה.

הוא מס המוטל על רווחים ממכירתו של נכס, כלומר על ההפרש שבין שווי או מחיר הנכס המכירתו לבין שוויו או עלות רכישתו.

עוסק שאינו חייב בתשלום מע"מ ואינו רשאי לגבות מע"מ ולפיכך אינו יכול להוציא חשבוניות מס.

עוסק שחייב בתשלום מס ערך מוסף. דיווח על ההכנסות וסכום במע"מ שאותו יש לשלם נעשה באמצעות הנפקת חשבוניות מס.

כלכלה

ביטוי למחירו של מוצר מסוים באמצעות מחיר החלופות שנזנחו לטובת ייצור מוצר זה. עלות אלטרנטיבית בסיסית / תיאורטית נהוג לבחון והלציג על גבי עקומת תמורה המייגת שתי אלטרנטיבות כאשר עלייה באחת פירושה ירידה יחסית באחרת.

מודל דו מדדי המייצג את שני המשתנים בשוק חופשי שלפיהם נקבע מחירו של מוצר או שירות.

העלייה הנוספת בייצור שהיא תרומתו של גורם ייצור נוסף.

כאשר מנגנון בן 20 עובדים מייצר 100 יחידות בזמן נתון (תפוקה ממוצעת לעובד היא 5 יחידות), תוספת של עובד נוסף תעלה את התפוקה ב 4 יחידות, במקרה הזה, תפוקה שולית פוחתת.

  

דיגיטל

המנה בין מספר מסויים של קהל מוגדר לבין מספר מבצעי פעולה מסויימת מתוך אותה קבוצה. ככל שיחס ההמרה גבוה יותר משמעות הדבר היא שההנעה לפעולה מוצלחת יותר והקמפיין יעיל יותר ביחס לאותה פעולה מסוימת.

שיטת פרסום שבה המפרסם פונה אל הקהל מבלי שבוצעה פעולה ישירה כלשהי מצד הקהל. דוגמא קלאסית היא מודעה ברשת חברתית.

מיטוב בעברית. תהליך של התאמות, שינויים ותוספות המיועדים לייעל תהליך אלגוריתמי כלשהו ובהקשר הנוכחי, לשפר תוצאות של חיפושי במנועי חיפוש.

מערך של פעולות המתבצעות בד"כ בתוך אתר מסוים, במטרה לקדם את מקומו בתוצאות חיפוש על פני אתרים אחרים, ביחס לביטויי חיפוש רלוונטיים.

שיטת דיגיטלית בה החיוב בגין הפרסום הוא נגזרת של מספר מספר הלחיצות על הפרסומת בפועל.

שיטת דיגיטלית בה החיוב בגין הפרסום הוא נגזרת של מספר הצפיות בפרסומת.